پروتکل خوشه‌بندی انرژی - کارآمد در ارتباطات درون و ميان خوشه‌ای

سامان سیاوشی1، یوسف صیفی کاویان 2 و مهدی طرهانی 3

1دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی، گروه برق، S-Siavoshi@Mscstu.scu.ac.ir

2 دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی، گروه برق، Y.S.Kvian@Scu.ac.ir

3 دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی، گروه برق، Mahdi.Tarhan@Yahoo.com

 

چکيده - در این مقاله ما یک پروتکل خوشه‌بندی توزیع شده و غیرمتمرکز، جدید معرفی می‌کنيم که با بهره‌گیری از روش نوین باعث انرژی - کارآمدی در هر دو ارتباطات درون و ميان خوشه‌ای می‌شود و نتيجتاً طول عمر شبکه را افزایش می‌دهد در این پروتکل سایز خوشه‌ها با دور شدن از پایگاه داده افزایش می‌یابد و هر خوشه علاوه بر سرخوشه، بسته به سایز خوشه‌ها از تعدادی سرخوشه کمکی که با اطلاعات محلی نودها تعيين می‌شوند برای جمع‌آوری و فشرده‌سازی داده‌ها، نيز برخوردار است. توزیع خوب سرخوشه‌ها و ساختار مناسب پروتکل باعث توزیع متعادل و مناسب مصرف انرژی در سراسر شبکه می‌شود. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که این پروتکل در مقایسه با LEACH علاوه بر افزایش قابل توجه طول عمر شبکه و مقیاس‌پذیری، باعث کاهش شدید دوره ناپایداری می‌شود که حاکی از آن است که این پروتکل موازنه بار بهتری داشته و سطح پوشش شبکه پس از پایان یافتن انرژی نودها، متعادل کاهش پيدا می‌کند.

 

کلیدواژه‌ها - شبکه حسگر بیسیم، خوشه‌بندی، انرژی - کارآمد، تجمع داده، ارتباطات درون و میان خوشه‌ای


ذنباله مقاله در ادامه مطلب ...

 

 


گیلان تایپ منبع : گیلان تایپ |پروتکل خوشه‌بندی انرژی - کارآمد در ارتباطات درون و ميان خوشه‌ای
برچسب ها : پروتکل ,انرژی ,شبکه ,خوشه‌ای ,ارتباطات ,توزیع ,ارتباطات درون ,دانشکده مهندسی، ,اهواز، دانشکده ,مهندسی، گروه ,گروه برق، ,اهواز، دانشکده مهندسی